پیکر پرویزخان سیروس پور یکی از چهره های ماندگار کشتی در آغوش خاک آرام گرفت

پیکر پرویز خان سیروس پور یکی از چهره های ماندگار کشتی ایران روز گذشته با حضور تنی چند از مردان صاحب نام کشتی در آغوش خاک آرام گرفت .

1400/08/03-13:08

اشتراک گذاری