خوزستان قهرمان کشتی فرنگی 1400 کشور شد

تیم کشتی فرنگی خوزستان به مقام قهرمانی سال 1400 کشور که در زاهدان برگزار شد دست یافت و تیم های تهران و مازندران هم دوم و سوم شدند.

1400/09/26-11:09

اشتراک گذاری