فرق فرار از تشک و خروج پا از تشک به وسیله مدافع

قانون فرار از تشک در کشتی مدرن امروز از اهمیت خاصی برخوردار است که مربیان و کشتی گیران باید به تفاوت بین آن و خروج پا از تشک توجه داشته ...

2017/06/13-12:06

اشتراک گذاری