قوانین داوری کشتی با عقب گرد به گذشته دوباره تغییر کرد
2017/05/31-12:05
330
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : یادداشت

قوانین داوری کشتی با عقب گرد به گذشته دوباره تغییر کرد

امتیاز دهی در کشتی آزاد و فرنگی به 4 سال پیش برگشت

قوانین داوری کشتی جهان با یک عقب گرد سئوال برانگیر و دوباره معتبر شدن بندهای حذف شده، برای چندمین بار حداقل در فاصله دو المپیک گذشته 2012 و 2016 دچار تغییر شد، اما تصور نمی شود این اتفاق هم جذابیت و تحول مورد نیاز کشتی را به آن باز گرداند، چراکه نوآوری تازه ای در این تغییر به چشم نمی خورد.

عزیزاله اطاعتی – پایگاه خبری اخبار کشتی ایران

دست اندرکاران اتحادیه جهانی ناتوان در نوآوری برای جذابتر کردن کشتی 

قوانین داوری کشتی جهان با یک عقب گرد سئوال برانگیر و دوباره معتبر شدن بندهای حذف شده، برای چندمین بار حداقل در فاصله دو المپیک گذشته 2012 و 2016 دچار تغییر شد، اما تصور نمی شود این اتفاق هم جذابیت و تحول مورد نیاز کشتی را به آن باز گرداند، چراکه نوآوری تازه ای در این تغییر به چشم نمی خورد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir سئوال برانگیر از این نظر که تئوریسن های تعیین کننده اتحادیه جهانی بدون اینکه کوچک ترین زحمتی به خود داده و راه کارهای تازه ای برای برون رفت کشتی از شرایط کنونی یعنی درجا زدن ارایه دهند، بندهایی را که دو سه سال پیش با سروصدای بسیار مبنی بر ناکارامد بودن، حذف کرده بودند، دوباره به قوانین اضافه کردند تا حداقل کاری کرده باشند.

البته این در جا زدن و ناتوانی در نوآوری نشانی به جز سردرگمی تشکیلات حاکم بر کشتی و در درجه چندم اهمیت قرار دادن قوانین و جایگاه آن در ایجاد جاذبه در یکی از قدیمی ترین رشته های المپیکی ندارد.

بررسی حتی سطحی تغییرات صورت گرفته ، بیانگر بازگشت به شرایط سه چهار سال قبل است و در یکی دو موارد نیز تاکید بر دقت در اجرای بندهای رایج که این امر در دنیای مدرن ورزش جهان که پی در پی در حال تحول و تغییرات تاثیر گذار است، نمی تواند چیزی به جز عقب گرد ناموفق باشد.

اینکه پس 4 سال مدعیان جدید تحول در کشتی جهان هنوز نتوانسته اند زمینه تدوین قوانینی را فراهم کنند که کشتی را به جذابیت واقعی ان بازگرداند، جای تامل دارد و باید گفت: کشتی در حال حاضر در میان ورزش های المپیکی، تنها رشته ایی است که متولیان آن برای ایجاد تحول و نشان دادن تغییر به عقب بازگشته و دست به معتبر کردن بندهای حذف شده می زنند، اتفاقی که به جز کشتی شاید در هیچ رشته المپیکی و حتی غیر المپیکی دیده نشده باشد.

واقعیت این است که نه تنها اتحادیه جهانی کشتی بلکه فیلای سابق نیز هرگز اهمیت لازم را به تدوین قوانینی که حاصل تحقیقات و مطالعات کارشناسانه تئوریسن های آشنا به مقررات و اهالی فن باشد، نبوده که همین امر هم باعث تداوم کاهش جذابیت کشتی و در نهایت تغییرات متعدد و بازگشت به گذشته شده است و تا زمانی هم که گوش شنوایی در اتحادیه جهانی کشتی برای شنیدن انتقادهای منطقی و راه کارهای سازنده وجود نداشته باشد، همین داستان درجازدگی در ایجاد جذابیت در قدیمی ترین رشته المپیکی ادامه خواهد داشت .

در این مورد دوباره خواهیم نوشت

قوانین کشتی – UWW

اشتراک گذاری